schady

10 tekstów – auto­rem jest scha­dy.

Poszłam do wróżki i po­wie­działa mi, że będę w życiu będę mieć z górki.

Dzi­siaj na­wet na kłam­stwie można zarobić. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 10 stycznia 2010, 20:18

Skrom­ność- wiel­ka cecha małego człowieka. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 9 stycznia 2010, 20:28

Cza­sami mój umysł idzie w od­wrotną stronę niż ja. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 5 stycznia 2010, 21:07

To nie praw­da, że ko­biety częściej po­pełniają błędy od mężczyzn.
Tyl­ko częściej pot­ra­fią się do nich przyznać. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 31 grudnia 2009, 21:26

To smut­ne, że niektóre ko­biety re­zyg­nują ze swoich am­bicji, prag­nień i wyob­rażeń, aby zais­tnieć w świecie męskich fantazji. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 grudnia 2009, 18:27

Często z po­wodu jed­ne­go niepa­sujące­go frag­mentu niszczy się układan­ka. A było tak blis­ko ułożenia swo­jego życia. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 grudnia 2009, 18:27

Dzieciństwo jest tak wspa­niałe, po­nieważ ma­my wte­dy swój świat . Nie is­tnieje w nim ból czy śmierć . To świat, w którym wy­daje się nam, że jeśli tak pos­ta­nowi­my możemy wszys­tko . 

myśl • 23 grudnia 2009, 20:28

Usiadłam w kącie i płakałam. Po chwi­li usłyszałam cichy głos :
- cze­go płaczesz ? 
W tej chwi­li wy­ciągnęła do mnie dłoń w której była chusteczka.
Za­pytałam się jej :
-Cze­go to ro­bisz ?
Od­po­wie­działa:

- Chodź ludzie nie są dla mnie mi­li, to nie powód dla które­go i ja bym musiała. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 grudnia 2009, 20:25

Spróbuj­my przeżyć własną his­to­rie tak abyśmy na końcu mog­li na­pisać '' hap­py end ''. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 21 grudnia 2009, 17:35

Ra­zem wyt­warza­my no­wy rodzaj na­pięcia . Coś cze­go nie było . 

myśl
zebrała 23 fiszki • 20 grudnia 2009, 18:51
schady

. Na szczęście rodzice dali mi łatwopalne ciało .

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

schady

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność